Contents of Issue 62(2017)-3B


List of papers


Zhe Li: Ultrasonic spray pyrolysis method for graphene films synthesis
Jiang Lu: Stability analysis of non-linear stochastic dynamic system based on numerical simulation
Zhao Nannan, Chen Jinjian: Study on P2P network virus inspection based on wavelet neutral network
Zhang Zhixin, Hu Deji, Jiang Shuhao, Gao Linhua, Duan Shuangyu: A new improved ant colony algorithm with levy mutation
Hai-Rong Huang, Junwu Wang: Design and application of multifunctional decompression tube in grain shallow silos
Jiang Hongqi, Li Shuncai: Vibration characteristic of aloft working vehicle under wind loading
Na Zhao, Yong Yu, Jian Wang, Tong Li, Zhongwen Xie, Jinzhuo Liu: Extending concurrency within component net on the basis of EEOOPN
Xin Sui, Li Li, Dan Liu, Huan Wang, Xu Di: A scheduling model of virtual machine based on time and energy efficiency in cloud computing environment
Dan Liu, Jilong Gong, Xin Sui, Yan Zeng, Zetian Zhang, Li Li: The prediction algorithm in server resource utilization
Qian Chen, Zhi-yong Bai: Comparison and analysis of several pixel-level image fusion algorithms
Li Zhou, Jialu Zhang: Probabilistic logic metric and its application to approximate reasoning
Han Huang, Yanzhong Yu: Analyses of Bessel-type resonators at millimeter wavebands based on 3D-IDGF algorithm
Qin Lele, Kang Lihua: Research and implementation of key technologies for smart park construction based on the internet of things and cloud computing
Wang Zhifeng, Guo Yuntao, Lei Xiaoling, Hu Feihu: Research of hierarchical scheduling for macrogrid and microgrid
Zhang Fan, Tan Yuegang, Dai Cong: Fast $K$-nearest neighbors searching algorithms for point clouds data of 3D scanning system
Zhang Yong, Zhang Liyi, Ban Zhe, Yang Yi: Gas leakage source localization based on mobile sensor network
Shaoliang Wei, Fengyu Cheng, Yeming Zhang, Wenbo Qin: The construction of multipath channel models based on low voltage power lines in coal mines
Wei Chen, Chenyu Peng, Siyu Chen, Xiuping Wen, Jun Zhang, Hao Wang: Modeling and control of embedded underwater robot based on backstepping adaptive algorithm
Zhaojun Meng, Xuejun He, Kegang Zhu, Jiayong Sun: Speed control system design of hot rolling based on laser Doppler velocimeter
Qian Gao, Yujian Wang, Tengfei Lian, Mingming Wu: Algorithm research of 3D point cloud registration based on iterative closest point
Yanlong Li, Zaiwang Zhang, Xing Tu, Zengguang Xu, Xiaohua Gong: Long-term deformation analysis of concrete faced rock-fill dam
Suiying Chen et al.: Simulation and experiment on characteristics of cartridge proportional lowering valve for electro-hydraulic lifter
Wenhao Zhu, Jie Chen, Guannan Hu, Zhiguo Lu, Baogang Wei: A fast measurement of term relatedness based on full Wikipedia link vector space model
Zhao Yuqing, Liu Qingqing, Zhan Jiayi: Modeling and simulation of a reclaimed water source heat pump system based on TRANSYS
Bin Zheng, Yongqi Liu, Peng Sun, Ruixiang Liu: Heat transfer characteristics of straight-fin-tube heat exchanger for calcined petroleum coke waste heat recovery
Sun Gang, Zhao Jia, Wang Zhongxin: An ensemble classification algorithm for imbalanced data streams with concept drifts
Ren Xudong, Meng Lingshuai, Sun Jinggong: Theoretical and experimental investigation of a passive nonlinear vibration isolator using negative stiffness structure
Wang Hui, He Shiqin, Zhu Zhongfeng: Numerical simulation of flexural property of self-compacting rock-filled concrete
Wang Hui, He Shiqin, Zhu Zhongfeng: Finite element simulation of compressive strength of rock filled concrete based on Abaqus method
Xin-jun Yang, Xin-yue Wang, Peng Du: Influence factors in small punch test to estimate the yield strength by energy method
Gan Qiu-ming, Zhao Dao-zhi, Xie Xinpeng: Research on the mechanism of reserve logistics transportation in emergency logistics center from the perspective of supply chain
Sun Gang, Wang Zhongxin, Zhao Jia, Wang Hao, Ding Zhengqi: A safety evaluation method of mine pressure based on concept drifting data stream classification
Xiaofei Wang, Yongchang Yu, Kaifei Zhang, Shuaijun Zhang: Numerical simulation and experimental research of 65Mn steel based on equal channel angular extrusion
Wei Chen, Siyu Chen, Zhongqiang Tang, Hao Wang: Control algorithm of underwater robot's attitude based on PID control
Hao Ding, Lixin Zhao, Canzheng Xia, Tiantian Zhou, Ximei Huang: Mechanical design and research of automatic cleaning device for duck heads
Xueli Hu, Shuai Yi, Zhenxing Wang, Liancheng Zhang: Android malware detection method based on system call sequence feature weighting
Huang Qian, Cai Li, Qiu Gang, Li Chunli: The analysis of power system stabilizer based on Heffron--Philips model
Zhongchi Xu, Jianhui Lin, XiaoXia You, Jianping Hu: Super-threshold computing and performance variations of FinFET single-rail current mode logic circuits
Wang Chao, Sun Gindong, Zhang Xiaochuan: Study target detection performance of a single vector hydrophone
Song Yumin, Chai Hua: Mechanical properties analysis on incremental launching construction without supporting piers of long-span continuous steel truss bridge
Wang Hui, Chang Ting-Cheng: A modification composite scale of cloud model using in consistency of its judgment matrix for decision making
Peng Cang, Zhenglin Yu: Research on recognition and extraction of building contour information
Peng Cang, Zhenglin Yu, Bo Yu: Research on-board LIDAR point cloud data pretreatment
Xuedong Tian, Nan Zhou: Complex mathematical expression retrieval based on hierarchical index
Yaoting Xiao, Faning Dang, Zheng Li, Yexue Li: Study on the optimization design method of multi-type-pile composite foundation
Zhang Zhijia,\,Wei Xin,\,Zhou Ziqiang,\,Wang Tingting,\,He Xin: Kinect-based identification method for parts and disassembly track
Chang Hong, Gu Hanming, Wang Liping, Wu Qinghua, Zhu Zhixin: Inversion method of pre-stack AVO parameter based on adaptive differential evolution algorithm
Min Xiao, Ying-she Luo, Jia-yong Si, Xiu-bo Liu: A new model of fatigue damage and its experimental verification
Tang De-wen, Zou Shu-liang, Sun Haoming, Peng Cong: Study on experiment and simulation shielding properties of security work chamber based on MCNP
Bo Qin, Anru Wu, Chenxi Jiang, Lijun Dong, Fucheng Yin: The finite element analysis of AZ91 extrusion based on Arrhenius constitutive relation and NC \& L fracture criterion
Xuemin Yuan, Zhonglei Zhao: The analysis of resistance uniformity influencing factors of nickel chromium alloy
Liyi Zhang, Chao Xiao, Teng Fei, Yujing Wang: Research on ant colony optimization algorithm for cold chain low-carbon logistics routing optimization
Wang Tao, Sun Lihui, Ji Hongguang: Study on rock pressure activity regularity of large mining height work face in Cha Ha-su coal mine
Yunshan Sun, Teng Fei, Liyi Zhang, Zhiyan Wang: A contrast limited adaptive histogram equalization dark channel prior haze removal algorithm
He Na, Yang Jianyuan, WuHeliang, ZhongWei, Tom Cosgrove: Evaluation of debris-flow activity in Bajiao gully on the basis of debris flow formation conditions
Xueting Liu, Yanchao Yan: Adaptive sliding mode reliable excitation control design for power systems
Hsin-Chang Lin, Guanling Lee: Time decay to adapt and speedily streaming algorithms for real-time detection of distributed flooding attacks
Wang Rui, Tian Xiaochao, Yang Shuchen, Yang Zhigang: Design and experiment of vertical drive rotary piezoelectric motor
Tian Min, Zhou Jie, Lv Xin: A target allocation of infrared multi-sensor based on distributed niche genetic algorithm
Zhang Hong, Cao Xiushan, Pu Qiumei: Evaluation of multi armed bandit algorithms and empirical
Jiang Jie, Zhang Junjing, Li Tuanjie, Zhang Wenbin: Analysis and optimal design for bars length errors of overconstrained deployable mechanisms
Yuanyuan Zhao, Quan Yuan, Peng Chang: Ultimate shear bearing capacity analysis of fibrous concrete wall
Aizhong Mi, Haifeng Sima: Application of fixed classifier fusion rules in phacoemulsification operation
A. A. Mofrad, Z. Fang, N. Bahrami, S. Liu: Applying nonlinear DEA models in order to increasing efficiency of electricity distribution companies
N. Bahrami, S. Liu, A. A. Mofrad, Z. Fang: Analyzing credit risk management methods in order to increasing profitability in public and private banks
Yong Gu: Research on the whole life cycle simulation of the ancient architecture of bim technology
Qiuju Lu: Application and implementation of dark channel prior defogging algorithm in image restoration
Chunling Liao, Yi Liu, Xueyuan Li, Liwen Jiang: Occurrence forms and distribution characteristics of phosphorus in different grain size sediments in Yao lake
Li Ying Shao: Research on optimization strategy of urban trunk traffic coordination control based on traffic state discrimination
Yunxia Yao: Analysis of "One Belt and One Road" construction and tax policy adjustment in Anhui Province from the perspective of tax preference and tax coordination
Yi Li: Research on the effectiveness of value investment strategy based on Shanghai and Shenzhen a-share market
Kunzhong Yang, Yang Xin, Shenghui Tu: Study on synthesis, characterization and process, and biological activity of a melamine schiff base
Chang Hong, Yang Qingling: Research on genetic algorithm for modeling optimization design of art product
Yudi Zhang: The analysis of the influence of the new media age on the marketing effectiveness of China and South Korea tourism souvenirs website
Yunhua Xiao: Research on the construction and application of tourism marketing platform based on mobile internet--taking wechat as an example
Yuebo Shen, Lianru Zhou, Shaojun Duan, Yuheng Luo: Research on data security of hospital information system which is based on internet medical big data
Guangchao Zhang: A study on development system of characteristic tourism souvenirs in big data era based on fuzzy mathematics
Jianrui Xu: A study on the parallelization of pagerank algorithm based on big data
Xiaoting Pang: Research on several digital image processing algorithms based on photoshop plug-in architecture
Heng Zhao, Qin Xia: Analysis of the players' behavior in the volleyball track under the computer vision
Min Ma, Kaishuai Wang, Miaochao Chen: Research on virtual simulation design of mathematics education game based on web cloud architecture